Srebrny 

Srebrny 

Pokazuje 1, 10, 10
Pokazuje 1, 10, 10