Srebrny 

Srebrny 

Pokazuje 1, 6, 6
Pokazuje 1, 6, 6