Srebrny 

Srebrny 

Pokazuje 1, 7, 7
Pokazuje 1, 7, 7