Srebrny 

Srebrny 

Pokazuje 1, 4, 4
Pokazuje 1, 4, 4